لیست قیمت :

رنگ روغنی : متری ۶۰۰۰ تومان - زیر کار باید دیده شود

رنگ پلاستیک : متری ۵۰۰۰ تومان

رنگ آکرلیک یا بی بو : متری ۶۰۰۰ تومان

رنگ روغنی با مصالح : متری۶۰۰۰ تومان

رنگ اکرلیک بامصالح : متری ۶۰۰۰ تومان

رنگ پیکوونیکو کالربا مصالح : متری ۷۰۰۰ تومان

رنگ پلاستیک بامصالح : متری ۵۰۰۰ تومان

رنگ مولتی کالر : متری۷۰۰۰ تومان

بلکا متری بامصالح مارک خود بلکا : ۷۰۰۰ تومان

رنگ نما متری با مصالح : ۱۴۰۰۰ تومان

رنگ نما باشدنه رنگ متفرقه برای نقاشی که زیرکار گچ باشد ۱۰۰۰ تومان برقیمتهای بالا اضافه می شود.

برای افرادی که مایل به خرید رنگ هستند واگذاری کارشان بدون مصالح هستند ۱۰۰۰ از رنگهای داخل خانه کمتر میشود و از رنگ نما ۷۰۰۰ تومان به دلیل قیمت بالای ان از مبلغ کل کم میشود. عزیزان به اطلاع میرساند که متاسفانه بعضی افراد با قیمت خیلی پایین و دلیل استفاده از رنگ های درجه  ۲ یا ۳ اقدام به قبول کار می کنند.