ایجاد طرح آجر یا سنگ روی دیوار

ابتدا با چسب کاغذی مناسب در دیوارهای مورد نظر حالت آجر یا سنگ را  درست کرده و سپس با قلمو یا پستوله مخصوص رنگ را بر محل مورد نظر باشید یا رنگ زده و سپس چسبها را کنده که در این حالت طرحهای آجر یا سنگ ایجاد می شود.