شرایط لازم برای رنگ زدن دیوار گچی

1-    پشت تیغ کشیدن بطوری که دیوار زخمی نشود

2-    روغن زیر کار مناسب

3-    ماستیک یا بتونه مناسب دو دست راست و چپ

4-    سمباده بعد از خشک شدن (12-24 ساعت )

5-    گردگیری حاصل سمباده با کهنه نم

6-    رنگ آمیزی با قلم و یا علنک ( مرحله آستری )

7-    بعد از خشک رنگ آستری بتونه ( لکه گیری )

8-    بعد از خشک شدن رنگ آستری سمباده نرم

9-    گرد گیری

10-  رنگ دوم

11-  رنگ سوم با غلتک ترکیه بهتر است

12-  در صورت نیاز رنگ چهارم
جاهای مانند قرنیرو دور پنجره و چهارچوب و دربهای با نوار چسب پوشانده تا از تداخل رنگ جلوگیری شود و بعد از خشک شدن رنگ دیوارها آن را باید کند

13-  مرحله آخر جداسازی ابزارها و چهارچوبها با رنگ متفاوت می باشد.